Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij

Regulamin korzystania z Platformy TOKER dla Klientów Indywidualnych

§ 1 [Postanowienia ogólne, wyjaśnienie pojęć]

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Platformy TOKER przez Klientów Indywidualnych (zwany dalej Regulaminem) reguluje stosunki pomiędzy stronami umowy o dostęp do Platformy TOKER (którymi są Administrator oraz Klient Indywidualny) oraz warunki korzystania przez Klienta Indywidualnego z Platformy TOKER dla celów osobistych Klienta Indywidualnego lub pozostającego pod jego władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą małoletniego.
 2. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia pisane wielkimi literami (o ile odmiennej definicji nie zawierają kolejne przepisy Regulaminu) oznaczają:
  1. Administrator – Toker Sp. z o.o.  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przedziałowej 24, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 383864, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS,
  2. Platforma – Platformę TOKER, stanowiącą zespół wzajemnie powiązanych stron internetowych oraz aplikacji dostępnych  w domenie toker.com.pl, składająca się z części otwartej (ogólnodostępnej) do której należy między innymi Sklep TOKER oraz części zastrzeżonej (dostępnej dla Użytkowników po podaniu indywidualnego kodu dostępowego),
  3. Klient Indywidualny – osobę fizyczną, która zawiera umowę z Administratorem w celu uzyskania dostępu do Platformy na potrzeby własne lub małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą.
  4. Umowa o współpracy – umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, wiążącą Administratora i Klienta Indywidualnego, zawieraną poprzez rejestrację Klienta Indywidualnego w Platformie, dokonanie wyboru zakupu wybranej opcji dostępu w Sklepie TOKER oraz złożenie wskazanych w Regulaminie oświadczeń (w tym oświadczenia o akceptacji Regulaminu).
 3. Klient Indywidualny przed uzyskaniem dostępu do Platformy składa między innymi oświadczenie o świadomości możliwych negatywnych konsekwencji rezygnacji z nadzoru wykwalifikowanego logopedy nad używaniem Platformy TOKER w tym o większej efektywności profesjonalnie prowadzonej terapii logopedycznej.
 4. Klientowi Indywidualnemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba, że umożliwienie rozpoczęcia korzystania z Platformy rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13) ustawy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 5. Niezależnie od wyłączenia ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, Administrator przyznaje Klientowi Indywidualnemu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od daty uruchomienia dostępu pod warunkiem, że od powyższej daty do chwili odstąpienia Klient Indywidualny był zalogowany w platformie łącznie nie dłużej niż przez 90 minut (niezależnie od ilości pojedynczych logowań).

§ 2 [Dostęp do Platformy]

 1. Platforma jest udostępniana dla Usługobiorcy wyłącznie w sieci internet za pomocą aktualnych wersji przeglądarek internetowych takich jak : Opera, Firefox, Microsoft Edge, Chrome, Safari. w domenie toker.com.pl.
 2. Dostęp do części zastrzeżonej wymaga podania danych dostępowych Klienta Indywidualnego, podanych przy rejestracji w Platformie
 3. Dane dostępowe w tym login i hasło Klient podaje podczas rejestracji na Platformie. Przed uzyskaniem dostępu do Platformy Klient Indywidualny uiszcza wynagrodzenie na rzecz Administratora w wysokości wynikającej z aktualnej w danym momencie oferty Dostępnej na stronie www.toker.com.pl
 4. Klient Indywidualny uzyskuje dostęp do:
  1. Treści merytorycznych odpowiadających wybranemu (wykupionemu) zakresowi dostępu,
  2. Danych przypisanych do profilu Klienta Indywidualnego, które obejmują w szczególności:
   • Informacje o odwiedzanych stronach, będących częścią Platformy (w tym ilości wejść na poszczególne strony, czasie trwania tych wejść) o ile funkcja ta zostanie przez Administratora uruchomiona,
   • Informacje o wynikach wykonywanych przez Pacjenta ćwiczeń o ile funkcja ta zostanie przez Administratora uruchomiona,
   • Zapis wideo lub audio ćwiczeń, w stosunku do których udostępniona jest opcja nagrania przebiegu ćwiczenia
 5. Dostęp do Platformy w części zastrzeżonej jest czasowy i odpłatny dla wszystkich Klientów Indywidualnych. Powyższej zasady nie zmienia czasowe zwolnienie Klienta Indywidualnego od odpłatności z uwagi na wprowadzone przez Administratora promocje, okresy darmowej próby, premie za aktywność itp.
 6.  Okres dostępu Klienta Indywidualnego nie może być krótszy niż 1 miesiąc a dłuższy niż 1 rok. Administrator dopuszcza możliwość wykupienia z góry, lub po upływie wykupionego okresu dostępu, kolejnych okresów dostępu. Bieg okresu dostępu wykupionego w czasie trwania aktualnego okresu dostępu rozpoczyna się po zakończeniu aktualnego okresu dostępu.
 7. Klient indywidulany poprzez skorzystanie z wyszukiwarki Logopedów znajdującej się na stronie toker.com.pl poprzez wykupienie konsultacji on-line może zostać powiązany z Logopedą który posiada dostęp do Platformy Toker Proffesional. Dostęp do Platformy TOKER dla każdego Użytkownika jest możliwy jednocześnie tylko z jednego wybranego urządzenia (komputera laptop, itp.).
 8. Administrator gwarantuje stałą dostępność Platformy, przez co rozumie się, dostępność co najmniej 95% stron i aplikacji wchodzących w skład Platformy przez czas stanowiący w ciągu miesiąca kalendarzowego co najmniej 29 dni oraz, że jednorazowa przerwa w dostępności Platformy nie może przekraczać 8 godzin. Administrator nie odpowiada za te przerwy w dostępności Platformy, które są wywołane przez siły wyższe, działaniami Klienta Indywidualnego oraz awariami środków łączności pomiędzy urządzeniem Klienta Indywidualnego a Platformą.
 9. Minimalne wymagania sprzętowe dla korzystania z poszczególnych elementów Platformy:
  1. Komputer umożliwiający ergonomiczną pracę z przeglądarkami wymienionymi w § 2 pkt. 1
  2. Wyświetlacz o rozdzielczości minimum 1280×720 (HD) z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 256 MB pamięci VRAM.
  3. Szerokopasmowe połączenie z internetem, kamerę internetową i mikrofon.

 § 3 [Prawa autorskie]

 1. Wszelkie elementy Platformy (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Administratora w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie.
 2. W ramach Umowy o współpracy, Klient Indywidualny zawiera z Administratorem umowę, której przedmiotem jest udzielenie przez Administratora na rzecz Klienta Indywidualnego nieprzenośnej, odpłatnej i ograniczonej czasowo licencji.
 3. Wynagrodzenie za udzielenie dostępu, o którym mowa w ust. 2 jest wliczone w kwotę wynagrodzenia, jakie Klient Indywidualny zobowiązany jest odprowadzić na rzecz Administratora.
 4. Licencja udzielona Klientowi Indywidualnemu uprawnia go do korzystania z elementów Platformy objętych majątkowymi prawami autorskimi Administratora,  w zakresie określonym na zasadach § 2 ust. 4 pkt. 1) Regulaminu, w celach osobistych Klienta Indywidualnego lub małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, kuratelą lub opieką,
 5. Okres licencji każdorazowo odpowiada długości okresu, na jaki Klient Indywidualny posiada dostęp do Platformy.
 6. Wszelkie użycie elementów Platformy objętych autorskimi prawami majątkowymi, o których mowa w ust. 1, wykraczające poza zakres posiadanej przez dany podmiot licencji jest zabronione i będzie podstawą podejmowania wszelkich przewidzianych prawem działań zarówno przez Administratora jak i przez inne podmioty posiadające majątkowe lub autorskie prawa majątkowe do tych elementów.
 7. Treściami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
  1. Kody źródłowe stron internetowych oraz aplikacji,
  2. Motywy graficzne i kompozycyjne stron internetowych oraz jej poszczególnych elementów,
  3. Treść materiałów publikowanych przez Logopedów w Platformie,
  4. Treść, forma oraz układ ćwiczeń, gier i zabaw udostępnianych w ramach Platformy.

§ 4 [Treść merytoryczna, treść komercyjna]

 1. Pomimo dołożenia przez Administratora najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, Administrator w najszerszym dopuszczonym przez prawo (z uwzględnieniem konsumenckiego charakteru umowy) zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie możliwe szkody związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Platformy TOKER.
 2. Klient, który używa treści zawartych w Platformie niezgodnie ze wskazówkami Logopedy lub bez konsultacji z Logopedą używa Platformy wyłącznie na swoją odpowiedzialność. W szczególności Administrator nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki takich działań, jakie wystąpią u Pacjenta.
 3. Usługodawca odpowiada za skutki niemożności przeprowadzenia konsultacji logopedycznej jeżeli nie odbyła się ona z powodu czasowego braku dostępu do Platformy wykraczającego poza zakres wskazany w § 2 pkt. 9. Powyższe nie ogranicza uprawnień Klienta w stosunku do podmiotu, z którym zawarł umowę o przeprowadzenie konsultacji logopedycznej. W szczególności podmiot ten odpowiada za przeprowadzenie konsultacji (w tym zapewnienie obecności Logopedy w umówionym czasie na Platformie).
 4. Treści pochodzące od zarejestrowanych w Platformie logopedów, nie są poddawane prewencyjnej kontroli ze strony Administratora, który w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich prawidłowość merytoryczną oraz skutki ich stosowania w terapii wad wymowy. Administrator może jednakże w każdym czasie dokonać samodzielnie lub przy pomocy innych osób oceny takich treści oraz stosownie do jej wyniku usunąć poszczególne treści zamieszczone na Platformie.
 5. Poza treścią merytoryczną Platforma może zawierać treść komercyjną. Za treść komercyjną – w szczególności treść reklam publikowanych na Platformie oraz treść stron internetowych, do których przekierowują odnośniki komercyjne zamieszczone na Platformie – wyłączną odpowiedzialność ponoszą dostawcy tych treści. Administrator zobowiązuje się jednak reagować na sygnały Użytkowników zmierzające do wyeliminowania treści niewłaściwych ze względu na charakter Platformy (w szczególności oczywiście niewłaściwych dla dzieci lub promujących zachowania oczywiście pogłębiające wady wymowy).

§ 5 [Komunikacja z Użytkownikiem, reklamacje]

 1. Podstawowym kanałem kontaktu pomiędzy Klientem Indywidualnym a Administratorem jest narzędzie komunikacyjne Platformy. W ramach tego narzędzia, bezpośrednio po zalogowaniu do Platformy, Klient Indywidualny w osobnym oknie otrzymuje informacje od Administratora a potwierdzenie ich otrzymania jest warunkiem dostępu do pozostałej treści Platformy. Klient Indywidualny korzysta z narzędzia komunikacyjnego przez odpowiednią podstronę, umożliwiającą mu wysłanie wiadomości do Administratora i otrzymanie automatycznego potwierdzenia jego dostarczenia do Administratora.
 2. Niezależnie od powyższego narzędzia komunikacyjnego, wymiana informacji pomiędzy Administratorem a Klientem Indywidualnym może następować w drodze wiadomości e-mail wysyłanych:
  1. Do Klienta Indywidualnego na adres wskazany przy rejestracji dostępu do Portalu,
  2. Do Administratora na adres: toker@toker.com.pl
 3. Wiadomość wysłaną e-mailem uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej, w tym wiadomości potwierdzającej otrzymanie wiadomości e-mail.
 4. Klienci Indywidualni mogą zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy wedle swego wyboru jedną z następujących dróg:
  1. Przy użyciu narzędzia komunikacyjnego Platformy,
  2. Pocztą elektroniczną,
  3. Pismem wysłanym na adres Administratora
 5. Administrator zapewnia rozpoznawanie reklamacji niezależnie od drogi ich złożenia, wskazując jednak, że ze względów organizacyjnych najszybszej reakcji należy oczekiwać w stosunku do reklamacji złożonych w sposób wskazany w ust. 4 pkt. 1) i 2). Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni.

§ 6 [Wynagrodzenie Administratora]

 1. Wynagrodzenie Administratora przysługujące mu od Klienta Indywidualnego zależne jest w szczególności od:
  1. Zakresu udostępnionych danych,
  2. Okresu na jaki dostęp został zamówiony.
 2. Cena poszczególnych rodzajów dostępu, oferowanych przez Administratora w danym czasie uwidoczniona jest na stronie www.toker.com.pl Zmiana cen poszczególnych opcji dostępu (jak również dodawanie lub usuwanie opcji dostępu) nie ma wpływu na wysokość wynagrodzeń za dostępy uruchomione przed dniem wejścia w życie odnośnych zmian.
 3. Uruchomienie dostępu na wybrany przez Klienta Indywidualnego okres i wybrany zakres dostępu następuje poprzez opłacenie wynagrodzenia należnego za ten okres jednocześnie z chwilą dokonania zapłaty.
 4. Administrator umożliwia Klientom Indywidualnym wykupienie dostępu bezpośrednio w siedzibie Administratora, po uprzednim uzgodnieniu terminu, poprzez zapłatę gotówką. W takim przypadku uruchomienie dostępu do Platformy TOKER następuje bezpośrednio przed otrzymaniem zapłaty, jednakże dostęp jest automatycznie anulowany w razie niedokonania zapłaty w ciągu 5 minut od daty uruchomienia dostępu do Platformy TOKER.
 5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się chwilę otrzymania gotówki przez Administratora lub chwilę uznania rachunku bankowego Administratora.

§ 7 [Wyłączenie dostępu do Platformy]

 1. Poza innymi przypadkami opisanymi w niniejszym Regulaminie, Administrator może wyłączyć Klientowi Indywidualnemu dostęp do Platformy przed upływem wykupionego okresu dostępu w razie ujawnienia:
  1. korzystania z udostępnionych treści w zakresie wykraczającym poza granice udzielonej licencji w sposób uporczywy lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  2. udostępniania danych dostępowych (lub ich części) innym osobom niż te, których korzystanie z tych danych uzasadniają względy osobiste Klienta Indywidualnego, w tym w szczególności udostępniania ich poprzez zamieszczanie na stronach www, w listach mailingowych itp., choćby działanie takie nie miało na celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nastąpiło jednokrotnie,
 2. Wyłączenie dostępu do Platformy powoduje niemożność korzystania z treści Platformy z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 3. Pomimo wyłączenia Klientowi Indywidualnemu dostępu do Platformy, Administrator zapewnia mu możliwość jednorazowego pobrania z Platformy danych przypisanych do profilu Klienta Indywidualnego, w postaci:
  1. Informacji o odwiedzanych stronach, będących częścią Platformy (w tym ilości wejść na poszczególne strony, czasie trwania tych wejść), o ile funkcja ta zostanie przez Administratora uruchomiona (i w zakresie jaki ta funkcja zapewnia),
  2. Informacji o wynikach wykonywanych przez Pacjenta ćwiczeń, o ile funkcja ta zostanie przez Administratora uruchomiona (i w zakresie jaki ta funkcja zapewnia),
  3. Zapis video lub audio ćwiczeń, w stosunku do których udostępniona jest opcja nagrania przebiegu ćwiczenia
 4. We wskazanym w ust. 1 przypadku, Klientowi Indywidualnemu nie przysługuje na podstawie niniejszej umowy prawo zwrotu części wynagrodzenia przysługującej za niewykorzystaną część okresu dostępu do Platformy.
 5. Część wynagrodzenia przysługująca za niewykorzystany okres dostępu – o ile podlega zwrotowi na odrębnej podstawie – obliczana jest według poniższego wzoru:
  Wynagrodzenie uiszczone x (1 – T_rzeczywisty/T_umówiony)
  T_rzeczywisty – Okres korzystania z Platformy (do chwili wyłączenia dostępu do Platformy)
  T_umówiony – Umówiony okres dostępu do Platformy

§ 8 [Ochrona danych osobowych]

 1. W ramach Platformy dane gromadzone są dane osobowe Klientów Indywidualnych (zarówno osoby zawierającej Umowę o współpracy, jak i małoletniego którego ćwiczeniom kompetencji komunikacyjnych służy dostęp do Platformy TOKER), w zakresie:
  1. Imienia i nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania
  2. Rodzaju zdiagnozowanego zaburzenia,
  3. Rodzaju zaburzenia poddanego terapii,
  4. Rodzaju i częstotliwości wykonanych ćwiczeń,
  5. Wynikach i postępach ćwiczeń,
  6. Aktywności Klienta Indywidualnego w ramach Platformy,
  7. Toku terapii logopedycznej,
 2. Warunkiem zawarcia Umowy o współpracę jest  między innymi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta Indywidualnego w zakresie wskazanym w oświadczeniu, składanym przez Klienta Indywidualnego przy zawieraniu Umowy o współpracy.
 3. W razie zmiany treści ust. 1 Regulaminu, Administrator obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Klienta Indywidualnego na gromadzenie danych osobowych, na których gromadzenie zgoda nie została uprzednio wyrażona.
 4. Reguły postępowania z danymi gromadzonymi przez serwery Administratora automatycznie a dotyczącymi parametrów zapytań do serwerów określa Polityka Prywatności, opublikowana pod adresem: www.toker.com.pl/polityka-prywatnosci
 5. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji usług Platformy Toker zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 9 [Zmiany w Regulaminie]

 1. Zmiany w Regulaminie korzystne dla Klienta Indywidualnego wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego tekstu Regulaminu na Platformie. Pozostałe zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od opublikowania nowego tekstu Regulaminu w Platformie.
 2. W stosunku do konkretnego Klienta Indywidualnego zmienione postanowienia wchodzą w życie z chwilą zaakceptowania przez niego Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Akceptacja Regulaminu w aktualnym brzmieniu jest warunkiem dokonania każdorazowego logowania Klienta do Platformy TOKER.

§ 10 [Postanowienia dodatkowe i końcowe]

 1. W ramach Platformy Administrator prowadzi między innymi Sklep TOKER, będący nie tylko kanałem dystrybucji dostępów do Platformy, ale również miejscem sprzedaży rzeczy ruchomych. Regulamin Sklepu, dotyczący zasad prowadzenia sprzedaży rzeczy ruchomych stanowi odrębny dokument opublikowany w Platformie.
 2. W razie uznania – z jakichkolwiek względów – jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wykładni postanowień regulaminu należy dokonywać w taki sposób, by utrzymać ich ważność.
 3. Spory pomiędzy Administratorem a Klientem Indywidualnym, za zgodą Klienta Indywidualnego może rozstrzygać sąd polubowny. Zgoda może być wyrażona wyłącznie po powstaniu sporu.
 4. Administrator ma prawo w każdej sytuacji – zależnie wyłącznie od swego uznania – zastosować w stosunku do Klienta Indywidualnego warunki korzystniejsze niż wynikające z niniejszego Regulaminu, w szczególności przyznać uprawnienia, które na podstawie Regulaminu nie przysługują Klientowi Indywidualnemu lub nie nakładać obowiązków, które Regulamin przewiduje. Powyższe odstępstwa mogą mieć miejsce między innymi w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
 5. Niniejszy Regulamin ustalono uchwałą nr 2 z dnia 10 lutego 2021 Zarządu Spółki pod firmą Toker Sp. z o.o.  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Zarząd Toker sp. z o.o.