Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij

Regulamin korzystania z Platformy TOKER przez Logopedów i Pacjentów

§ 1 [Postanowienia ogólne, wyjaśnienie pojęć]

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Platformy TOKER przez Logopedów i Pacjentów (zwany dalej Regulaminem) reguluje stosunki pomiędzy stronami umowy o dostęp do Platformy TOKER (którymi są Administrator oraz Logopeda) oraz warunki korzystania przez Logopedę w prowadzonej przez niego terapii logopedycznej z Platformy TOKER.
 2. Administrator świadczy usługi opisane Regulaminem na rzecz Logopedy w celu wsparcia prowadzonej przez niego terapii wad wymowy, niezależnie czy ma to miejsce poprzez umożliwienie dostępu do Platformy samemu Logopedzie czy też poprzez umożliwienie dostępu do Platformy Pacjentom, wobec których Logopeda prowadzi terapię. Wszelkie usługi świadczone przez Administratora Pacjentom stanowią świadczenia na rzecz Logopedy w ramach Umowy o współpracy.
 3. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia pisane wielkimi literami (o ile odmiennej definicji nie zawierają kolejne przepisy Regulaminu) oznaczają:
  1. Administrator – Toker Sp. z o.o.  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przedziałowej 24, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:383864, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS,
  2. Platforma – Platformę TOKER, stanowiącą zespół wzajemnie powiązanych stron internetowych oraz aplikacji dostępnych w domenie toker.com.pl, składająca się z części otwartej (ogólnodostępnej), do której należy między innymi Sklep TOKER oraz części zastrzeżonej (dostępnej dla Użytkowników po podaniu indywidualnego kodu dostępowego),
  3. Użytkownik – Logopedę lub Pacjenta,
  4. Logopeda – osobę fizyczną, prawną lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność zawodową między innymi w zakresie terapii wad wymowy, który zawarł z Administratorem Umowę o współpracy w celu samodoskonalenia zawodowego oraz wykorzystywania Platformy w terapii Pacjentów,
  5. Pacjent – osobę fizyczną, objętą opieką Logopedy, której Logopeda w ramach terapii logopedycznej udostępnia przyznane mu przez Administratora dane dostępowe umożliwiające korzystanie z Platformy; w przypadku osób fizycznych bez pełnej zdolności do czynności prawnych za Pacjenta w zakresie praw wszelkiego rodzaju oraz obowiązków o charakterze majątkowym uważa się również osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu,
  6. Umowa o współpracy – umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, wiążącą Administratora i Logopedę, zawieraną poprzez: rejestrację Logopedy w Platformie, dokonanie wyboru jednej z zaproponowanych opcji dostępu oraz dokonanie opłaty. W ramach Umowy o współpracy Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Logopedy:
   1. Usługi dostępu Logopedy do Platformy przez umówiony okres, za który uiszczone zostało wynagrodzenie,
   2. Usługi dostępu do Platformy dla Pacjentów, których konta powiązane są z kontem danego Logopedy przez okres i w zakresie umówionym, za który uiszczone zostało wynagrodzenie.
 4. Jako terapię logopedyczną oraz terapię wad wymowy w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się również wszelkie terapie mające na celu wspieranie kompetencji komunikacyjnych o ile prowadzone są przez Logopedów w ramach ich działalności zawodowej.

 

§ 2 [Dostęp do Platformy]

 1. Treść Platformy jest udostępniana wyłącznie w sieci internet  w domenie toker.com.pl.
 2. Dostęp do części zastrzeżonej wymaga podania danych dostępowych odpowiadających typowi konta Użytkownika.
 3. Dane dostępowe Logopeda uzyskuje od Administratora bezpośrednio po zawarciu umowy o współpracy. Z tytułu uzyskania dostępu do Platformy Logopeda, uiszcza wynagrodzenie na rzecz Administratora przez dokonanie wyboru zakupu wybranej opcji abonamentu dostępu do Platformy w Sklepie TOKER. Okres dostępu do Platformy może być przedłużany w czasie trwania obecnego okresu dostępu jak również po jego zakończeniu.
 4. Przy zawarciu umowy pomiędzy Logopedą a Administratorem, Logopeda uzyskuje  możliwość aktywacji kont Pacjentów i nadawania danych dostępowych kontom Pacjentów (hasło dostępowe Pacjent może następnie dowolnie zmienić). Aktywacji danych dostępowych Pacjenta dokonuje Administrator po otrzymaniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5.
 5. Dane dostępowe Pacjent uzyskuje od Logopedy na warunkach ustalonych pomiędzy Logopedą a Pacjentem. Z tytułu uzyskania przez Pacjenta dostępu do Platformy, Pacjent uiszcza wynagrodzenie na rzecz Administratora w wysokości  zależnej od okresu i zakresu dostępu, stosownie do aktualnej ceny dostępu w Sklepie TOKER. Niezależnie od tego jaki podmiot dokonuje wyboru okresu i zakresu dostępu oraz dokonuje opłaty, zarówno wybór, jak i opłatę poczytuje się za dokonaną przez Pacjenta.
 6. W ramach profilu Logopedy, Użytkownik posiadający ten status uzyskuje dostęp do:
  1. Wszystkich treści merytorycznych zawartych w części zastrzeżonej,
  2. Danych przypisanych do profili Pacjentów, korzystających z dostępu udostępnionego im przez Logopedę w takim zakresie, w jakim dostęp ten posiada sam Pacjent,
  3. Możliwości publikowania w części otwartej lub części zastrzeżonej własnych materiałów (w tym w szczególności artykułów i ankiet),
 7. W ramach profilu Pacjenta, Użytkownik posiadający ten status uzyskuje dostęp do:
  1. Treści merytorycznych odpowiadających wybranemu zakresowi dostępu,
  2. Danych przypisanych do profilu Pacjenta, które obejmują w szczególności:
   1. Informacje o odwiedzanych stronach, będących częścią Platformy (w tym ilości wejść na poszczególne strony, czasie trwania tych wejść) o ile funkcja ta zostanie przez Administratora uruchomiona,
   2. Informacje o wynikach wykonywanych przez Pacjenta ćwiczeń o ile funkcja ta zostanie przez Administratora uruchomiona,
   3. Zapis video lub audio ćwiczeń, w stosunku do których udostępniona jest opcja nagrania przebiegu ćwiczenia,
 8. Dane przypisane do profilu Pacjenta są gromadzone automatycznie przez odpowiednie narzędzia informatyczne, stanowiące część Platformy i nie podlegają modyfikacjom ani przez Administratora ani przez Użytkownika. Pacjent ma jednakże każdorazowo prawo do usunięcia poszczególnych lub wszystkich danych przypisanych do jego profilu.
 9. Dostęp do Platformy w części zastrzeżonej jest czasowy i odpłatny dla wszystkich Użytkowników. Powyższej zasady nie zmienia czasowe zwolnienie Użytkownika (w szczególności Logopedy) od odpłatności z uwagi na wprowadzone przez Administratora promocje, okresy darmowej próby, premie za aktywność itp. Uruchomienie dostępu na wybrany przez Użytkownika okres następuje poprzez opłacenie wynagrodzenia należnego za ten okres. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Administratora.
 10. Okres dostępu Pacjenta nie może być dłuższy niż okres dostępu Logopedy przekazującego mu dane dostępowe.
 11. Na wniosek Pacjenta jego dostęp do Platformy może zostać powiązany z innym Logopedą. Dokonanie takiej zmiany powoduje, iż z jej dniem dotychczasowy Logopeda traci w stosunku do Pacjenta uprawnienia wskazane w ust. 5 pkt. 2), a uzyskuje je nowy Logopeda.
 12. Administrator dopuszcza możliwość wykupienia z góry, lub po upływie wykupionego okresu dostępu, kolejnych okresów dostępu. Bieg okresu dostępu wykupionego w czasie trwania aktualnego okresu dostępu rozpoczyna się po zakończeniu aktualnego okresu dostępu.
 13. Dostęp do Platformy TOKER dla każdego Użytkownika jest możliwy w danym okresie dostępu z 5 różnych urządzeń (komputerów, laptopów, tabletów itp.). W razie konieczności korzystania z Platformy TOKER na większej ilości urządzeń, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić się do Administratora o umożliwienie korzystania z Platformy z kolejnego urządzenia, podając uzasadnienie tej konieczności oraz wskazane przez Administratora dane urządzenia umożliwiające jego indywidualne dodanie do listy urządzeń, z których Użytkownik korzysta z Platformy TOKER.
 14. Administrator gwarantuje stałą dostępność Platformy, przez co rozumie się, dostępność co najmniej 95% stron i aplikacji wchodzących w skład Platformy przez czas stanowiący w ciągu miesiąca kalendarzowego co najmniej 29 dni oraz, że jednorazowa przerwa w dostępności Platformy nie może przekraczać 8 godzin. Administrator nie odpowiada za te przerwy w dostępności Platformy, które są wywołane przez siły wyższe, działaniami Użytkownika oraz awariami środków łączności pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Platformą.
 15. Minimalne wymagania sprzętowe dla korzystania z poszczególnych elementów Platformy:
  1. Procesor klasy Pentium 2 266 MHz lub AMD Athlon 2 266 MHz.
  2. Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack3; Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.
  3. 350 MB dostępnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash.
  4. 1 GB pamięci RAM.
  5. Wyświetlacz o rozdzielczości 1024×768 z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 256 MB pamięci VRAM.
  6. Szerokopasmowe połączenie z internetem.
  7. W przypadku niektórych funkcji i ćwiczeń:
   • kamerka internetowa.
   • mikrofon.

 

§ 3 [Prawa autorskie]

 1. Wszelkie elementy Platformy (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Administratora w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu przy pierwszym (po uruchomieniu dostępu lub kolejnego dostępu) zalogowaniu, Użytkownik zawiera z Administratorem umowę, której przedmiotem jest udzielenie przez Administratora na rzecz Użytkownika nieprzenośnej, odpłatnej i ograniczonej czasowo licencji.
 3. Wynagrodzenie za udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2 jest wliczone w kwotę wynagrodzenia jakie Użytkownik zobowiązany jest odprowadzić na rzecz Administratora.
 4. Licencja udzielona Użytkownikowi uprawnia:
  1. Pacjenta do korzystania z  odpowiadających zakresowi jego dostępu elementów Platformy objętych majątkowymi prawami autorskimi Administratora, wskazanymi w ust. 1, w celu wspierania terapii logopedycznej prowadzonej przez Logopedę,
  2. Logopedę do korzystania z wszelkich elementów Platformy objętych majątkowymi prawami autorskimi Administratora, wskazanymi w ust. 1, w celu:
   1. Samokształcenia,
   2. Prowadzonej działalności zawodowej, polegającej na prowadzeniu terapii logopedycznej Pacjentów.
 5. Okres licencji każdorazowo odpowiada długości okresu, na jaki Użytkownik posiada dostęp do Platformy.
 6. Wszelkie użycie elementów Platformy objętych autorskimi prawami majątkowymi, o których mowa w ust. 1, wykraczające poza zakres posiadanej przez dany podmiot licencji jest zabronione i będzie podstawą podejmowania wszelkich przewidzianych prawem działań zarówno przez Administratora, jak i przez inne podmioty posiadające majątkowe lub autorskie prawa majątkowe do tych elementów.
 7. Treściami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
  1. Kody źródłowe stron internetowych oraz aplikacji,
  2. Motywy graficzne i kompozycyjne stron internetowych oraz jej poszczególnych elementów,
  3. Treść materiałów publikowanych przez Logopedów w Platformie,
  4. Treść, formę oraz układ ćwiczeń gier i zabaw udostępnianych w ramach Platformy.
 8. Poprzez zamieszczenie treści w Platformie, Logopeda przenosi na Administratora autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej treści przy czym zachowuje prawo do żądania usunięcia treści z Platformy po okresie 24 miesięcy od publikacji. Usuniętej w powyższy sposób treści Logopeda bez zgody Administratora nie może opublikować w inny sposób. Przeniesienie autorskich prawa majątkowych do zamieszczonej treści następuje na wszelkich znanych w chwili zamieszczenia treści polach eksploatacji, w tym w szczególności obejmujących komercyjne wykorzystanie treści przez Administratora w ramach Platformy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści następuje nieodpłatnie, Administrator może jednak w cenniku przewidzieć niższe wynagrodzenie za dostęp do Platformy w zamian za dostarczenie określonej ilości treści.

 

§ 4 [Treść merytoryczna, treść komercyjna]

 1. Pomimo dołożenia przez Administratora najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, każdy z Pacjentów powinien korzystać z treści zawartych w Platformie pod stałą kontrolą Logopedy, który odpowiada za prawidłowy dobór treści do rodzaju i zakresu prowadzonej terapii.
 2. Pomimo dołożenia przez Administratora najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, Administrator w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie możliwe szkody związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Platformy TOKER.
 3. Pacjent, który używa treści zawartych w Platformie niezgodnie ze wskazówkami Logopedy lub bez konsultacji z Logopedą używa Platformy wyłącznie na swoją odpowiedzialność. W szczególności Administrator nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki takich działań, jakie wystąpią u Pacjenta.
 4. Treści pochodzące od Logopedów, publikowane na Platformie nie są poddawane prewencyjnej kontroli ze strony Administratora, który w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich prawidłowość merytoryczną oraz skutki ich stosowania w terapii wad wymowy. Administrator może jednakże w każdym czasie dokonać samodzielnie lub przy pomocy innych osób oceny zamieszczanych przez Logopedów treści oraz stosownie do jej wyniku usunąć poszczególne treści zamieszczone na Platformie.
 5. Poza treścią merytoryczną Platforma może zawierać treść komercyjną. Za treść komercyjną – w szczególności treść reklam publikowanych na Platformie oraz treść stron internetowych do których przekierowują odnośniki komercyjne zamieszczone na Platformie – wyłączną odpowiedzialność ponoszą dostawcy tych treści. Administrator zobowiązuje się jednak reagować na sygnały Użytkowników zmierzające do wyeliminowania treści niewłaściwych ze względu na charakter Platformy (w szczególności oczywiście niewłaściwych dla dzieci lub promujących zachowania oczywiście pogłębiające wady wymowy).

 

§ 5 [Komunikacja z Użytkownikiem, reklamacje]

 1. Podstawowym kanałem kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest narzędzie komunikacyjne Platformy. W ramach tego narzędzia bezpośrednio po zalogowaniu do Platformy Użytkownik w osobnym oknie otrzymuje informacje od Administratora a potwierdzenie ich otrzymania jest warunkiem dostępu do pozostałej treści Platformy. Użytkownik korzysta z narzędzia komunikacyjnego przez odpowiednią podstronę, umożliwiającą mu wysłanie wiadomości do Administratora i otrzymanie automatycznego potwierdzenia jego dostarczenia do Administratora.
 2. Niezależnie od powyższego narzędzia komunikacyjnego, wymiana informacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem może następować w drodze wiadomości e-mail wysyłanych:
  1. Do Użytkownika na adres wskazany przy rejestracji dostępu do Portalu,
  2. Do Administratora na adres: pomoc@toker.com.pl,
 3. Wiadomość wysłaną e-mailem uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej, w tym wiadomości potwierdzającej otrzymanie wiadomości e-mail.
 4. Użytkownicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy wedle swego wyboru jedną z następujących dróg:
  1. Przy użyciu narzędzia komunikacyjnego Platformy,
  2. Pocztą elektroniczną,
  3. Faksem,
  4. Pismem wysłanym na adres Administratora
 5. Administrator zapewnia rozpoznawanie reklamacji niezależnie od drogi ich złożenia, wskazując jednak, że ze względów organizacyjnych najszybszej reakcji należy oczekiwać w stosunku do reklamacji złożonych w sposób wskazany w ust. 4 pkt. 1) i 2). Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację wynosi 21 dni.

§ 6 [Wynagrodzenie Administratora]

 1. Wynagrodzenie Administratora przysługujące mu od Użytkownika zależne jest w szczególności od:
  1. Rodzaju dostępu do Platformy (dostęp Logopedy, dostęp Pacjenta),
  2. W przypadku dostępu Pacjenta, od zakresu udostępnionych danych,
  3. Okresu na jaki dostęp został zamówiony.
 2. Cena poszczególnych rodzajów dostępu, oferowanych przez Administratora w danym czasie uwidoczniona jest na stronach Sklepu TOKER .
 3. Zmiana cen poszczególnych opcji dostępu (jak również dodawanie lub usuwanie opcji dostępu)  nie ma wpływu na wysokość wynagrodzeń za dostępy uruchomione  przed dniem wejścia w życie odnośnych zmian.
 4. Na koniec miesiąca kalendarzowego, Logopeda uzyskuje prawo do wypłacenia prowizji przez Administratora w wysokości 30% kwot wpłaconych Administratorowi z tytułu dostępów do Platformy uruchomionych Pacjentom danego Logopedy. W związku z tym Logopeda wystawia Administratorowi fakturę VAT lub rachunek a Administrator obowiązany jest uiścić kwotę zwrotu w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli kwota zwrotu nie przekracza 100,00 zł, Logopeda może wystawić fakturę/rachunek dopiero w kolejnym miesiącu. Jednakże kumulacja, o której mowa powyżej nie może obejmować okresu dłuższego niż kwartał.

 

§ 7 [Wyłączenie dostępu do Platformy]

 1. Poza innymi przypadkami opisanymi w niniejszym Regulaminie, Administrator może wyłączyć dostęp do Platformy:
  1. Logopedzie:
   1. w razie zaprzestania prowadzenia działalności zawodowej w zakresie terapii wad wymowy,
   2. w razie ujawnienia faktu korzystania z udostępnionych treści w zakresie wykraczającym poza granice udzielonej licencji w sposób uporczywy lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  2.  Pacjentowi:
   1. w razie ujawnienia faktu korzystania z udostępnionych treści w zakresie wykraczającym poza granice udzielonej licencji w sposób uporczywy lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
   2. w razie wyłączenia dostępu do Platformy Logopedzie, z którego kontem powiązane jest konto Pacjenta, który nie skorzystał z opisanego powyżej uprawnienia do powiązania jego konta z kontem innego Logopedy,
 2. W razie wyłączenia dostępu do Platformy Logopedzie, następuje zawieszenie dostępu Pacjentów, których dostęp do portalu związany jest z kontem danego Logopedy. Pacjentom tym zostaje automatycznie wysłany e-mail z propozycją powiązania ich konta z kontem innego Logopedy działającego w możliwie najbliższej okolicy Pacjenta lub przejście na umowę korzystania z platformy TOKER dla klientów indywidualnych. Po dokonaniu wyboru konto Pacjenta jest odblokowywane z chwilą zadeklarowania przez wskazanego Logopedę objęcia danego Pacjenta terapią i opieką logopedyczną.
 3. Wyłączenie dostępu do Platformy powoduje niemożność korzystania z treści Platformy z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 4. Pomimo wyłączenia Pacjentowi dostępu do Platformy, Administrator zapewnia Pacjentowi możliwość jednorazowego pobrania z Platformy danych przypisanych do profilu Pacjenta, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 2).
 5. Pomimo wyłączenia Pacjentowi dostępu do Platformy, Administrator zapewnia Logopedzie możliwość stałego dostępu do danych, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 2), przypisanych do profilu Pacjenta którego konto powiązano z kontem danego Logopedy. Pacjent może zażądać uniemożliwienia Logopedzie powyższego dostępu.
 6. Pomimo wyłączenia Logopedzie dostępu do Platformy, Administrator zapewnia Logopedzie możliwość jednorazowego pobrania z Platformy danych, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 2), przypisanych do profilu Pacjentów, których konta powiązano z kontem danego Logopedy. Pacjent może zażądać uniemożliwienia Logopedzie powyższego dostępu.

 

§ 8 [Ochrona danych osobowych]

 1. W ramach Platformy dane gromadzone są dane osobowe:
  1. Logopedów, w zakresie:
   1. Imienia i nazwiska, wieku, miejscowości w której Logopeda prowadzi działalność zawodową oraz adres prowadzonej działalności, numeru NIP lub numeru PESEL,
   2. Skanu dyplomu logopedy
   3. Zakresu prowadzonej terapii logopedycznej oraz innych wskazanych przez Logopedę atrybutów prowadzonej działalności,
   4. Treści zamieszczanych w Platformie,
   5. Oznaczenia Pacjentów, których konta są powiązane z kontem Logopedy oraz danych o wynikach prowadzonych terapii,
   6. Aktywności Logopedy w ramach Platformy,
  2. Pacjentów, w zakresie:
   1. Imienia i nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania,
   2. Rodzaju zdiagnozowanego zaburzenia,
   3. Rodzaju zaburzenia poddanego terapii,
   4. Zakresu terapii logopedycznej w tym w szczególności rodzaju i częstotliwości zleconych oraz wykonanych ćwiczeń,
   5. Postępach terapii logopedycznej,
   6. Oznaczenia Logopedów prowadzących terapię Pacjenta, w ramach której wykorzystywana jest Platforma,
   7. Aktywności Pacjenta w ramach Platformy,
 2. Warunkiem zawarcia Umowy o współpracę jest złożenie przez Logopedę – poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji  przy zakładaniu konta – oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oraz dodanie skanu dyplomu Logopedy w panelu logopedy. Dyplom ten musi być następnie zweryfikowany i zatwierdzony przez pracownika firmy Toker.
 3. Warunkiem uruchomienia dostępu Pacjenta do Platformy jest – poza innymi czynnościami wskazanymi w umowie – złożenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy zakładaniu konta) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W razie zmiany treści ust. 1 Regulaminu, Administrator obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Logopedów i Pacjentów na gromadzenie danych osobowych, na których gromadzenie zgoda nie została uprzednio wyrażona.
 5. Reguły postępowania z danymi gromadzonymi przez serwery Administratora automatycznie a dotyczącymi parametrów zapytań do serwerów określa Polityka Prywatności, opublikowana pod adresem: www.toker.com.pl/polityka-prywatnosci
 6. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji usług Platformy Toker zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

§ 9 [Zmiana Logopedy przez Pacjenta, zmiana statusu Pacjenta na status Klienta Indywidualnego]

 1. W każdym czasie Pacjent – poprzez skorzystanie z opcji dostępnej w Platformie – może podjąć decyzję o:
  1. Zmianie Logopedy prowadzącego jego terapię logopedyczną,
  2. Zmianie swojego statusu na status Klienta Indywidualnego, którego prawa i obowiązki określa Regulamin korzystania z Platformy TOKER dla Klientów Indywidualnych.
 2. Zmiana, o którym mowa w ust. 1 staje się skuteczna pod warunkiem, odpowiednio:
  1. zgody nowego Logopedy wskazanego przez Pacjenta, na objęcie go terapią logopedyczną (wskazanie Logopedy przez Pacjenta powoduje udostępnienie Pacjentowi oraz nowemu Logopedzie wzajemnie ich danych kontaktowych w celu umożliwienia uzgodnienia warunków współpracy),
  2. Zaakceptowania Regulaminu korzystania z Platformy TOKER dla Klientów Indywidualnych.
 3. Z chwilą ziszczenia się warunków wskazanych w ust. 2, dochodzi do:
  1. Pozbawienia dotychczasowego Logopedy uprawnień dostępu do danych Pacjenta i przyznania tych uprawnień nowemu Logopedzie – w razie zmiany, o której mowa w ust. 1 tiret pierwsze,
  2. Zmiany statusu konta Pacjenta na konto Klienta Indywidualnego – w razie zmiany, o której mowa w ust. 1 tiret drugie,
 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 tiret drugie, pozostały okres dostępu Pacjenta staje się dostępem Klienta Indywidualnego, ulega jednak skróceniu o 1/3.
 5. Kwestia rozliczeń pomiędzy Pacjentem a Logopedą w związku ze skorzystaniem z mechanizmów wskazanych w ust.1 pozostaje przedmiotem uregulowań pomiędzy tymi podmiotami, w którą Administrator w żaden sposób nie ingeruje.

 

§ 10 [Zmiany w Regulaminie]

 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego tekstu Regulaminu w Platformie.
 2. W stosunku do konkretnego Użytkownika zmienione postanowienia wchodzą w życie z chwilą zaakceptowania przez niego Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Akceptacja Regulaminu w aktualnym brzmieniu jest warunkiem dokonania każdorazowego logowania Klienta do Platformy TOKER. Na formularzu logowania każdorazowo oznaczana jest data, z której Regulamin pochodzi oraz odnośnik do aktualnego tekstu regulaminu. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie dostęp Pacjentów do Platformy bez uprzedniej akceptacji nowej treści Regulaminu przez Logopedę, z którego kontem powiązane są konta tych pacjentów, jest możliwy przez okres dwóch tygodni. Po tym okresie dostęp Pacjentów zostaje zawieszony do czasu akceptacji nowej treści Regulaminu przez Logopedę. Pacjenci mają jednakże prawo do skorzystania z mechanizmu określonego w § 9.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu (która następuje poprzez  złożenie oświadczenia drogą e-mail):
  1. Przez Logopedę:
   1. następuje wyłączenie dostępu Logopedy do Portalu bez prawa do zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany okres opłaconego dostępu,
   2. następuje zawieszenie dostępu Pacjentów, których dostęp do portalu związany jest z kontem danego Logopedy na zasadach § 7 ust. 2,
  2. Przez Pacjenta – następuje wyłączenie dostępu Pacjenta do Portalu, bez prawa żądania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany czas opłaconego dostępu. Kwestia rozliczeń pomiędzy Pacjentem a Logopedą w tym zakresie pozostaje przedmiotem uregulowań pomiędzy tymi podmiotami, w którą Administrator w żaden sposób nie ingeruje.

 

§ 11 [Postanowienia dodatkowe i końcowe]

 1. W ramach Platformy Administrator prowadzi między innymi Sklep TOKER, będący nie tylko kanałem dystrybucji dostępów do Platformy, ale również miejscem sprzedaży rzeczy ruchomych. Regulamin Sklepu, dotyczący zasad prowadzenia sprzedaży rzeczy ruchomych stanowi odrębny dokument opublikowany w Platformie.
 2. W razie uznania – z jakichkolwiek względów – jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wykładni postanowień regulaminu należy dokonywać w taki sposób, by utrzymać ich ważność, a w miarę możliwości zachować zgodność z zasadą ujętą w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 3. Administrator ma prawo w każdej sytuacji – zależnie wyłącznie od swego uznania – zastosować w stosunku do Klienta Indywidualnego warunki korzystniejsze niż wynikające z niniejszego Regulaminu, w szczególności przyznać uprawnienia, które na podstawie Regulaminu nie przysługują Użytkownikowi lub nie nakładać obowiązków, które Regulamin przewiduje. Powyższe odstępstwa mogą mieć miejsce między innymi w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Logopedami rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Spory pomiędzy Administratorem a Pacjentami, za zgodą Pacjenta może rozstrzygać sąd polubowny. Zgoda może być wyrażona wyłącznie po powstaniu sporu.
 6. Niniejszy Regulamin ustalono uchwałą nr 1 z dnia 20 grudnia 2012 Zarządu Spółki pod firmą Toker Sp. z o.o.  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Zarząd Toker sp. z o.o.