Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij

Regulamin dla Klientów Komercyjnych

§ 1 [Postanowienia ogólne, wyjaśnienie pojęć]

 1. Niniejszy regulamin reguluje warunki dostępu i korzystania z e-usługowej Platformy TOKER PROFFESIONAL przez Usługobiorcę w prowadzonej przez niego terapii logopedycznej.
 2. Usługodawca świadczy usługi opisane na rzecz Usługobiorcy w celu wsparcia prowadzonej przez niego terapii wad wymowy, poprzez umożliwienie dostępu do Platformy TOKER PROFFESIONAL.
 3. Użyte w treści niniejszego regulaminu pojęcia pisane wielkimi literami (o ile odmiennej definicji nie zawierają kolejne przepisy Umowy) oznaczają:
  1. Usługodawca – Toker Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przedziałowej 24, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:383864, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS,
  2. Platforma – Platformę TOKER PROFFESIONAL, e-usługę Logopedyczną umożliwiającą prowadzenie terapii Logopedycznej
  3. Użytkownik – Logopeda zatrudniony Przez Usługobiorcę,
  4. Usługobiorca – osobę fizyczną, prawną lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność zawodową między innymi w zakresie terapii wad wymowy, który zawarł z Usługodawcą Umowę w celu wykorzystywania Platformy w terapii Pacjentów,
  5. Pacjent – osobę fizyczną, objętą opieką Usługobiorcy, której Logopeda w ramach terapii logopedycznej udostępnia przyznane mu przez Usługodawcę dane dostępowe umożliwiające korzystanie z Platformy; w przypadku osób fizycznych bez pełnej zdolności do czynności prawnych za Pacjenta w zakresie praw wszelkiego rodzaju oraz obowiązków o charakterze majątkowym uważa się również osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu,
  6. Regulamin – umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, wiążącą Usługodawcę i Usługobiorcę, W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy usługi dostępu Logopedy do Platformy przez umówiony okres, za który uiszczone zostało wynagrodzenie,
 4. Jako terapię logopedyczną oraz terapię wad wymowy w rozumieniu niniejszej Umowy rozumie się również wszelkie terapie mające na celu wspieranie kompetencji komunikacyjnych o ile prowadzone są przez Logopedów w ramach ich działalności zawodowej.

§ 2 [Dostęp do Platformy]

 1. Platforma jest udostępniana dla Usługobiorcy wyłącznie w sieci internet za pomocą dedykowanej przeglądarki.
 2. Dostęp do Platformy wymaga podania danych dostępowych odpowiadających typowi konta.
 3. Dane dostępowe Usługobiorca uzyskuje od Usługodawcy bezpośrednio po po uiszczeniu opłaty abonamentowej. Z tytułu uzyskania dostępu do Platformy Usługobiorca , uiszcza opłatę zależną od ilości aktywnych kont Użytkowników zgodnie z cennikiem , który znajduje się na stronie internetowej Platformy. Okres dostępu do Platformy może być przedłużany w czasie trwania obecnego okresu dostępu jak również po jego zakończeniu.
 4. W ramach dostępu do Platformy , Usługobiorca uzyskuje dostęp do:
  1. Wszystkich treści merytorycznych i aktualnie dostępnych funkcji zawartych w Platformie dostępnych dla danego rodzaju konta.
  2. Tworzenia profili Pacjentów.
  3. Przeprowadzania terapii logopedycznej z pacjentami na platformie w ramach posiadanych licencji stanowiskowych.
 5. Dostęp do Platformy jest czasowy i odpłatny. Powyższej zasady nie zmienia czasowe zwolnienie Usługobiorcy od odpłatności z uwagi na wprowadzone przez Usługodawcę promocje, okresy darmowej próby, premie za aktywność itp. Uruchomienie dostępu za dany okres następuje poprzez opłacenie wynagrodzenia należnego za ten okres. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 6. Usługodawca dopuszcza możliwość wykupienia z góry, lub po upływie wykupionego okresu dostępu, kolejnych okresów dostępu. Bieg okresu dostępu wykupionego w czasie trwania aktualnego okresu dostępu rozpoczyna się po zakończeniu aktualnego okresu dostępu.
 7. Dostęp do Platformy TOKER dla każdego Użytkownika jest możliwy w danym okresie z jednego urządzenia (komputera laptop, itp.). W razie konieczności korzystania z Platformy TOKER na większej ilości urządzeń, Usługobiorca zobowiązany jest do zakupu kolejnego abonamentu dostępowego.
 8. Usługodawca gwarantuje stałą dostępność Platformy, przez co rozumie się, dostępność co najmniej 95% stron i aplikacji wchodzących w skład Platformy przez czas stanowiący w ciągu miesiąca kalendarzowego co najmniej 29 dni oraz, że jednorazowa przerwa w dostępności Platformy nie może przekraczać 8 godzin. Usługodawca nie odpowiada za te przerwy w dostępności Platformy, które są wywołane przez siły wyższe, działaniami Użytkownika oraz awariami środków łączności pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Platformą.
 9. Minimalne wymagania sprzętowe dla korzystania z poszczególnych elementów Platformy:
  1. Procesor klasy Pentium 2 266 MHz lub AMD Athlon 2 266 MHz.
  2. Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack3; Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.
  3. 350 MB dostępnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash.
  4. 1 GB pamięci RAM.
  5. Wyświetlacz o rozdzielczości 1024×768 z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 256 MB pamięci VRAM.
  6. Szerokopasmowe połączenie z internetem.
  7. W przypadku niektórych funkcji i ćwiczeń:
   1. kamerka internetowa,
   2. mikrofon.

§ 3 [Prawa autorskie]

 1. Wszelkie elementy Platformy (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Usługodawcy w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie.
 2. Platforma stanowi w całości twór oryginalny i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Licencjobiorcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z Platformy.
 3. Platforma jest chroniona prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.

§ 4 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Pomimo dołożenia przez Usługodawcę najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, każdy z Pacjentów powinien korzystać z treści zawartych w Platformie pod stałą kontrolą Logopedy, który odpowiada za prawidłowy dobór treści do rodzaju i zakresu prowadzonej terapii.
 2. Pomimo dołożenia przez Usługodawcę najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, Usługodawca w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie możliwe szkody związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Platformy.
 3. Pacjent, który używa treści zawartych w Platformie niezgodnie ze wskazówkami Logopedy lub bez konsultacji z Logopedą używa Platformy wyłącznie na swoją odpowiedzialność. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki takich działań, jakie wystąpią u Pacjenta.

§ 5 [Komunikacja z Użytkownikiem, reklamacje]

 1. Wymiana informacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą może następować w drodze wiadomości e-mail wysyłanych:
  1. Do Usługodawcy na adres: pomoc@toker.com.pl.
 2. Wiadomość wysłaną e-mailem uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej, w tym wiadomości potwierdzającej otrzymanie wiadomości e-mail.
 3. 3. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy wedle swego wyboru jedną z następujących dróg:
  1. Pocztą elektroniczną,
  2. Faksem,
  3. Pismem wysłanym na adres Usługodawcy.
 4. Usługodawca zapewnia rozpoznawanie reklamacji niezależnie od drogi ich złożenia, wskazując jednak, że ze względów organizacyjnych najszybszej reakcji należy oczekiwać w stosunku do reklamacji złożonych w sposób wskazany w ust. 3 pkt. 1) i 2).
  Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację wynosi 21 dni.

§ 6 [Wynagrodzenie Usługodawcy]

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy przysługujące mu od Usługobiorcy zależne jest w od ilości aktywnych kont Użytkowników i zawarte jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Platformy (www.toker.com.pl).
 2. Usługodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przedłużenia subskrypcji (dostępu do Platformy Toker Pro) zgodnie z zasadą: każde dodane i opłacone 5 profili pacjentów przedłuża dostęp do Platformy Toker Pro o 30 dni.

§ 7 [Wyłączenie dostępu do Platformy]

 1. Poza innymi przypadkami opisanymi w niniejszym regulaminie , Usługodawca może wyłączyć dostęp do Platformy dla Usługobiorcy:
  1. w razie zaprzestania prowadzenia działalności zawodowej w zakresie terapii logopedycznej,
  2. w razie ujawnienia faktu korzystania z Platformy i w zakresie wykraczającym poza granice niniejszej umowy w sposób uporczywy,
  3. zaległości w zapłacie za dwa kolejne okresy rozliczeniowe.
 2. Wyłączenie dostępu do Platformy powoduje niemożność korzystania z treści Platformy z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 3. Pomimo wyłączenia Pacjentowi dostępu do Platformy, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość stałego dostępu do danych przypisanych do profilu Pacjenta którego konto powiązano z kontem danego Logopedy. Pacjent może zażądać uniemożliwienia Usługobiorcy powyższego dostępu.
 4. Pomimo wyłączenia Usługobiorcy dostępu do Platformy, Usługodawca zapewnia możliwość jednorazowego pobrania z Platformy danych, przypisanych do profilu Pacjentów, których konta powiązano z kontem danego Usługobiorcy. Pacjent może zażądać uniemożliwienia Usługobiorcy powyższego dostępu.

§ 8 [Ochrona danych osobowych]

 1. W ramach Platformy gromadzone są dane osobowe:
  1. Usługobiorcy w, w zakresie:
   1. Nazwy , Imienia i nazwiska, miejscowości w której Usługobiorca prowadzi działalność zawodową oraz adres prowadzonej działalności, numeru NIP lub numeru PESEL,
   2. Zakresu prowadzonej terapii logopedycznej oraz innych wskazanych przez Usługobiorcę atrybutów prowadzonej działalności,
   3. Oznaczenia Pacjentów, których konta są powiązane z kontem Logopedy oraz danych o wynikach prowadzonych terapii,
   4. Aktywności Użytkowników w ramach Platformy.
  2. Pacjentów, w zakresie:
   1. Imienia i nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania,
   2. Rodzaju zdiagnozowanego zaburzenia,
   3. Rodzaju zaburzenia poddanego terapii,
   4. Zakresu terapii logopedycznej w tym w szczególności rodzaju i częstotliwości zleconych oraz wykonanych ćwiczeń,
   5. Postępach terapii logopedycznej,
   6. Oznaczenia Logopedów prowadzących terapię Pacjenta, w ramach której wykorzystywana jest Platforma,
   7. Aktywności Pacjenta w ramach Platformy,
 2. W razie zmiany treści ust. 1 Regulaminu, Usługodawca obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Usługobiorcy i Pacjentów przez niego dodanych na gromadzenie danych osobowych, na których gromadzenie zgoda nie została uprzednio wyrażona.
 3. Reguły postępowania z danymi gromadzonymi przez serwery Administratora automatycznie a dotyczącymi parametrów zapytań do serwerów określa Polityka Prywatności, opublikowana pod adresem: www.toker.com.pl/polityka-prywatnosci
 4. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji usług Platformy Toker zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 9 [Postanowienia dodatkowe i końcowe]

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane bezpośrednio na stronie internetowej. Usługodawca ma obowiązek oznaczania wersji regulaminu oraz daty wprowadzenia zmian. Usługobiorca ma obowiązek śledzenia zmian w regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo w każdej sytuacji – zależnie wyłącznie od swego uznania – zastosować w stosunku do Klienta Indywidualnego warunki korzystniejsze niż wynikające z niniejszego regulaminu , w szczególności przyznać uprawnienia, które na podstawie Regulaminu nie przysługują Użytkownikowi lub nie nakładać obowiązków, które Regulamin przewiduje. Powyższe odstępstwa mogą mieć miejsce między innymi w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.