Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij

Regulamin dla Klientów Komercyjnych

§ 1 [Postanowienia ogólne, wyjaśnienie pojęć]

  1. Niniejszy regulamin reguluje warunki dostępu i korzystania z e-usługowej Platformy TOKER PROFFESIONAL przez Usługobiorcę w prowadzonej przez niego terapii logopedycznej.
  2. Usługodawca świadczy usługi opisane na rzecz Usługobiorcy w celu wsparcia prowadzonej przez niego terapii wad wymowy, poprzez umożliwienie dostępu do Platformy TOKER PROFFESIONAL.
  3. Użyte w treści niniejszego regulaminu pojęcia pisane wielkimi literami (o ile odmiennej definicji nie zawierają kolejne przepisy Umowy) oznaczają:
    1. Usługodawca – Toker Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przedziałowej 24, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:383864, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS,
    2. Platforma – Platformę TOKER PROFFESIONAL, e-usługę Logopedyczną umożliwiającą prowadzenie terapii Logopedycznej
    3. Użytkownik – Logopeda zatrudniony Przez Usługobiorcę,
    4. Usługobiorca – osobę fizyczną, prawną lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność zawodową między innymi w zakresie terapii wad wymowy, który zawarł z Usługodawcą Umowę w celu wykorzystywania Platformy w terapii Pacjentów,
    5. Pacjent – osobę fizyczną, objętą opieką Usługobiorcy, której Logopeda w ramach terapii logopedycznej udostępnia przyznane mu przez Usługodawcę dane dostępowe umożliwiające korzystanie z Platformy; w przypadku osób fizycznych bez pełnej zdolności do czynności prawnych za Pacjenta w zakresie praw wszelkiego rodzaju oraz obowiązków o charakterze majątkowym uważa się również osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu,
    6. Regulamin – umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, wiążącą Usługodawcę i Usługobiorcę, W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy usługi dostępu Logopedy do Platformy przez umówiony okres, za który uiszczone zostało wynagrodzenie,
  4. Jako terapię logopedyczną oraz terapię wad wymowy w rozumieniu niniejszej Umowy rozumie się również wszelkie terapie mające na celu wspieranie kompetencji komunikacyjnych o ile prowadzone są przez Logopedów w ramach ich działalności zawodowej.

§ 2 [Dostęp do Platformy]

  1. Platforma jest udostępniana dla Usługobiorcy wyłącznie w sieci internet za pomocą dedykowanej przeglądarki.
  2. Dostęp do Platformy wymaga podania danych dostępowych odpowiadających typowi konta.
  3. Dane dostępowe w tym login i hasło Usługobiorca podaje podczas rejestracji na Platformie.  Przed uzyskaniem dostępu do Platformy Usługobiorca uiszcza wynagrodzenie na rzecz Usługodawcy w wysokości  wynikającej z aktualnej w danym momencie oferty  Dostępnej na stronie toker.com.pl
  4. W ramach dostępu do Platformy , Usługobiorca uzyskuje dostęp do:
    1. Wszystkich treści merytorycznych i aktualnie dostępnych funkcji zawartych w Platformie dostępnych dla danego rodzaju konta.
    2. Tworzenia profili Pacjentów.
    3. Przeprowadzania terapii logopedycznej z pacjentami na platformie.
  5. Dostęp do Platformy jest czasowy i odpłatny. Powyższej zasady nie zmienia czasowe zwolnienie Usługobiorcy od odpłatności z uwagi na wprowadzone przez Usługodawcę promocje, okresy darmowej próby, premie za aktywność itp. Uruchomienie dostępu za dany okres następuje poprzez opłacenie wynagrodzenia należnego za ten okres. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  6. Usługobiorca jest zobowiązany do realizacji wizyty umówionej poprzez Katalog Logopedów.
    W momencie wykupu konsultacji logopedycznej przez Pacjenta u Usługobiorcy, Usługobiorca automatycznie staję się odpowiedzialny za realizacji przedmiotu zamówienia tj. konsultacji logopedycznej on-line. Wynagrodzenie za konsultację jest opłacane przez Pacjenta na konto Usługobiorcy wskazane w formularzu rezerwacji. Usługodawcy nie jest należne od Usługobiorcy żadne wynagrodzenie związane z konsultacją logopedyczną Pacjenta z Usługobiorcą.
  7. Usługodawca dopuszcza możliwość wykupienia z góry, lub po upływie wykupionego okresu dostępu, kolejnych okresów dostępu. Bieg okresu dostępu wykupionego w czasie trwania aktualnego okresu dostępu rozpoczyna się po zakończeniu aktualnego okresu dostępu.
  8. Dostęp do Platformy TOKER dla każdego Użytkownika jest możliwy jednocześnie tylko z jednego wybranego urządzenia (komputera laptop, itp.).
  9. Usługodawca gwarantuje stałą dostępność Platformy, przez co rozumie się, dostępność co najmniej 95% stron i aplikacji wchodzących w skład Platformy przez czas stanowiący w ciągu miesiąca kalendarzowego co najmniej 29 dni oraz, że jednorazowa przerwa w dostępności Platformy nie może przekraczać 8 godzin. Usługodawca nie odpowiada za te przerwy w dostępności Platformy, które są wywołane przez siły wyższe, działaniami Użytkownika oraz awariami środków łączności pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Platformą.
  10. Minimalne wymagania sprzętowe dla korzystania z poszczególnych elementów Platformy:
    1. Komputer umożliwiający ergonomiczną pracę z przeglądarkami wymienionymi w § 2 pkt. 1
    2. Wyświetlacz o rozdzielczości minimum 1280×720 (HD) z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 256 MB pamięci VRAM.
    3. Szerokopasmowe połączenie z internetem.
    4. Kamerę internetową
    5. Mikrofon.

§ 3 [Prawa autorskie]

  1. Wszelkie elementy Platformy (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Usługodawcy w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie.
  2. Platforma stanowi w całości twór oryginalny i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Licencjobiorcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z Platformy.
  3. Platforma jest chroniona prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.

§ 4 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

  1. Pomimo dołożenia przez Usługodawcę najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, każdy z Pacjentów powinien korzystać z treści zawartych w Platformie pod stałą kontrolą Logopedy, który odpowiada za prawidłowy dobór treści do rodzaju i zakresu prowadzonej terapii.
  2. Pomimo dołożenia przez Usługodawcę najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, Usługodawca w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie możliwe szkody związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Platformy.
  3. Pacjent, który używa treści zawartych w Platformie niezgodnie ze wskazówkami Logopedy lub bez konsultacji z Logopedą używa Platformy wyłącznie na swoją odpowiedzialność. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki takich działań, jakie wystąpią u Pacjenta.
  4. Usługodawca odpowiada wobec Usługobiorcy za szkody związane z niemożnością przeprowadzenia konsultacji on-line, chyba, że wynika ona:
    1. Z czasowego braku dostępu do Platformy, mieszczącego się w ramach wskazanych w § 2 pkt.9.
    2. Z problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie konsultacji on-line, leżących po stronie Pacjenta, Usługodawcy lub dotyczących sieci teleinformatycznych znajdujących się poza nadzorem Usługodawcy.

§ 5 [Komunikacja z Użytkownikiem, reklamacje]

  1. Wymiana informacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą może następować w drodze wiadomości e-mail wysyłanych:
    1. Do Usługodawcy na adres: toker@toker.com.pl.
  2. Wiadomość wysłaną e-mailem uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej, w tym wiadomości potwierdzającej otrzymanie wiadomości e-mail.
  3. 3. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy wedle swego wyboru jedną z następujących dróg:
    1. Pocztą elektroniczną,
    2. Faksem,
    3. Pismem wysłanym na adres Usługodawcy.
  4. Usługodawca zapewnia rozpoznawanie reklamacji niezależnie od drogi ich złożenia, wskazując jednak, że ze względów organizacyjnych najszybszej reakcji należy oczekiwać w stosunku do reklamacji złożonych w sposób wskazany w ust. 3 pkt. 1) i 2).
    Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni.

§ 6 [Wynagrodzenie Usługodawcy]

  1. Wynagrodzenie Usługodawcy przysługujące mu od Usługobiorcy zawarte jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Platformy (toker.com.pl).
  2. Wynagrodzenie ma charakter abonamentowi i jest niezależne od stopnia korzystania z Platformy, w tym od ilości przeprowadzonych konsultacji on-line.
  3. Rozliczenie się między Usługobiorcą a Pacjentem następuje bez udziału Usługodawcy.

§ 7 [Wyłączenie dostępu do Platformy]

  1. Poza innymi przypadkami opisanymi w niniejszym regulaminie , Usługodawca może wyłączyć dostęp do Platformy dla Usługobiorcy:
    1. w razie zaprzestania prowadzenia działalności zawodowej w zakresie terapii logopedycznej,
    2. w razie ujawnienia faktu korzystania z Platformy i w zakresie wykraczającym poza granice niniejszej umowy w sposób uporczywy.
  2. Wyłączenie dostępu do Platformy powoduje niemożność korzystania z treści Platformy z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
  3. Pomimo wyłączenia Pacjentowi dostępu do Platformy, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość stałego dostępu do danych przypisanych do profilu Pacjenta którego konto powiązano z kontem danego Logopedy. Pacjent może zażądać uniemożliwienia Usługobiorcy powyższego dostępu.
  4. Pomimo wyłączenia Usługobiorcy dostępu do Platformy, Usługodawca zapewnia możliwość jednorazowego pobrania z Platformy danych, przypisanych do profilu Pacjentów, których konta powiązano z kontem danego Usługobiorcy. Pacjent może zażądać uniemożliwienia Usługobiorcy powyższego dostępu.

§ 8 [Ochrona danych osobowych]

  1. W ramach Platformy gromadzone są dane osobowe:
    1. Usługobiorcy w, w zakresie:
      1. Nazwy , Imienia i nazwiska, miejscowości w której Usługobiorca prowadzi działalność zawodową oraz adres prowadzonej działalności, numeru NIP lub numeru PESEL,
      2. Zakresu prowadzonej terapii logopedycznej oraz innych wskazanych przez Usługobiorcę atrybutów prowadzonej działalności,
      3. Oznaczenia Pacjentów, których konta są powiązane z kontem Logopedy oraz danych o wynikach prowadzonych terapii,
      4. Aktywności Użytkowników w ramach Platformy.
    2. Pacjentów, w zakresie:
      1. Imienia i nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania,
      2. Rodzaju zdiagnozowanego zaburzenia,
      3. Rodzaju zaburzenia poddanego terapii,
      4. Zakresu terapii logopedycznej w tym w szczególności rodzaju i częstotliwości zleconych oraz wykonanych ćwiczeń,
      5. Postępach terapii logopedycznej,
      6. Oznaczenia Logopedów prowadzących terapię Pacjenta, w ramach której wykorzystywana jest Platforma,
      7. Aktywności Pacjenta w ramach Platformy,
  2. W razie zmiany treści ust. 1 Regulaminu, Usługodawca obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Usługobiorcy i Pacjentów przez niego dodanych na gromadzenie danych osobowych, na których gromadzenie zgoda nie została uprzednio wyrażona.
  3. Reguły postępowania z danymi gromadzonymi przez serwery Administratora automatycznie a dotyczącymi parametrów zapytań do serwerów określa Polityka Prywatności, opublikowana pod adresem: www.toker.com.pl/polityka-prywatnosci
  4. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji usług Platformy Toker zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 9 [Postanowienia dodatkowe i końcowe]

  1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane bezpośrednio na stronie internetowej. Usługodawca ma obowiązek oznaczania wersji regulaminu oraz daty wprowadzenia zmian. Usługobiorca ma obowiązek śledzenia zmian w regulaminie.
  2. Usługodawca ma prawo w każdej sytuacji – zależnie wyłącznie od swego uznania – zastosować w stosunku do Usługobiorcy warunki korzystniejsze niż wynikające z niniejszego regulaminu , w szczególności przyznać uprawnienia, które na podstawie Regulaminu nie przysługują Użytkownikowi lub nie nakładać obowiązków, które Regulamin przewiduje. Powyższe odstępstwa mogą mieć miejsce między innymi w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
  3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. W związku z treścią art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Usługodawca oświadcza, że nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.