Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij

Regulamin dla Pubicznych Placówek Oświatowych

§ 1 [Postanowienia ogólne, wyjaśnienie pojęć]

 1. Niniejszy regulamin reguluje warunki dostępu i korzystania z e-usługowej Platformy TOKER PROFFESIONAL przez Usługobiorcę
 2. Usługodawca świadczy usługi opisane na rzecz Usługobiorcy w celu wsparcia prowadzonej przez niego terapii wad wymowy, jak również w celu promocji Platformy pośród potencjalnych odbiorców poprzez umożliwienie dostępu do Platformy TOKER PROFFESIONAL
 3. Użyte w treści niniejszego regulaminu pojęcia pisane wielkimi literami (o ile odmiennej definicji nie zawierają kolejne przepisy regulaminu) oznaczają:
  1. Usługodawca – Toker Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przedziałowej 24, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:383864, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS,
  2. Platforma – Platformę TOKER PROFFESIONAL, e-usługę Logopedyczną umożliwiającą prowadzenie terapii Logopedycznej,
  3. Logopeda – Logopeda zatrudniony Przez Usługobiorcę,
  4. Usługobiorca – Szkolna lub Przedszkolna Polska Publiczna Placówka oświatowa,
  5. Pacjent – osobę fizyczną – dziecko objętą opieką Usługobiorcy, której Logopeda zatrudniony przez Usługobiorcę w ramach terapii logopedycznej udostępnia przyznane mu przez Usługodawcę dane dostępowe umożliwiające korzystanie z Platformy; w przypadku osób fizycznych bez pełnej zdolności do czynności prawnych za Pacjenta w zakresie praw wszelkiego rodzaju oraz obowiązków o charakterze majątkowym uważa się również osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu,
  6. Regulamin – umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, wiążącą Usługodawcę i Usługobiorcę, W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy usługi dostępu do Platformy przez umówiony okres, za który uiszczone zostało wynagrodzenie,
 4. Jako terapię logopedyczną oraz terapię wad wymowy w rozumieniu niniejszej Umowy rozumie się również wszelkie terapie mające na celu wspieranie kompetencji komunikacyjnych o ile prowadzone są przez Logopedów w ramach ich działalności zawodowej.

§ 2 [Dostęp do Platformy]

 1. Platforma Toker Professional jest udostępniana dla Usługobiorcy wyłącznie w sieci internet za pomocą dedykowanej przeglądarki.
 2. Usługobiorca oświadcza iż jest zarejestrowany jako Szkolna lub Przedszkolna Polska Publiczna Placówka oświatowa/
 3. Dane dostępowe Usługobiorca uzyskuje od Usługodawcy bezpośrednio po akceptacji regulaminu. Z tytułu uzyskania dostępu do Platformy Usługobiorca , uiszcza opłatę zależną od ilości aktywnych kont Użytkowników zgodnie z cennikiem dostępu do Platformy Toker dla Publicznych Szkół ,Przedszkoli i placówek oświatowych dostępnym na www.toker.com.pl.
  Okres dostępu do Platformy może być przedłużany w czasie trwania obecnego okresu dostępu jak również po jego zakończeniu.
 4. Dostęp do Platformy wymaga podania danych dostępowych odpowiadających typowi konta.
 5. Dane dostępowe Usługobiorca uzyskuje od Usługodawcy bezpośrednio po akceptacji regulaminu . Z tytułu uzyskania dostępu do Platformy Usługobiorca , uiszcza opłatę zgodną z cennikiem dostępu do Platformy Toker dla Publicznych szkół ,przedszkoli i placówek oświatowych .. Okres dostępu do Platformy może być przedłużany w czasie trwania obecnego okresu dostępu jak również po jego zakończeniu.
 6. Akceptując niniejszy regulamin i uiszczając opłatę Usługobiorca uzyskuje możliwość aktywacji konta Użytkownika (Logopedy lub Pacjenta).
 7. W ramach dostępu do Platformy , Usługobiorca uzyskuje dostęp do:
  1. Wszystkich treści merytorycznych i aktualnie dostępnych funkcji zawartych w Platformie,
  2. Danych przypisanych do profili Pacjentów.
 8. Dostęp do Platformy jest czasowy i odpłatny.. Powyższej zasady nie zmienia czasowe zwolnienie Usługobiorcy od odpłatności z uwagi na wprowadzone przez Usługodawcę promocje, okresy darmowej próby, premie za aktywność itp. Uruchomienie dostępu za dany okres następuje poprzez opłacenie wynagrodzenia należnego za ten okres. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 9. Okres dostępu Pacjenta nie może być dłuższy niż okres dostępu Usługodawcy przekazującego mu dane dostępowe.
 10. Na wniosek Pacjenta jego dostęp do Platformy może zostać powiązany z innym Usługobiorcą.
 11. Usługodawca dopuszcza możliwość wykupienia z góry, lub po upływie wykupionego okresu dostępu, kolejnych okresów dostępu. Bieg okresu dostępu wykupionego w czasie trwania aktualnego okresu dostępu rozpoczyna się po zakończeniu aktualnego okresu dostępu.
 12. Dostęp do Platformy TOKER dla Użytkownika – Logopedy jest możliwy w danym okresie dostępu z 2 różnych urządzeń (komputerów, laptopów, tabletów itp.). W razie konieczności korzystania z Platformy TOKER na większej ilości urządzeń, Usługobiorca zobowiązany jest zwrócić się do Usługodawcy o umożliwienie korzystania z Platformy z kolejnego urządzenia, podając uzasadnienie tej konieczności oraz wskazane przez Administratora dane urządzenia umożliwiające jego indywidualne dodanie do listy urządzeń, z których Użytkownik korzysta z Platformy TOKER.
 13. 13. Dostęp do Platformy TOKER dla Użytkownika – Pacjenta jest możliwy z jednego urządzenia znajdującego się w posiadaniu Usługobiorcy.
  Dostęp dla Pacjenta jest możliwy jedynie w miejscu Prowadzenia przez Usługodawcę działalności dydaktycznej i w czasie prowadzenia tej działalność.
  Dostęp do Platformy poza siedzibą Usługobiorcy Pacjent uzyskuje po opłaceniu przez niego osobnego abonamentu.
 14. Usługodawca gwarantuje stałą dostępność Platformy, przez co rozumie się, dostępność co najmniej 95% stron i aplikacji wchodzących w skład Platformy przez czas stanowiący w ciągu miesiąca kalendarzowego co najmniej 29 dni oraz, że jednorazowa przerwa w dostępności Platformy nie może przekraczać 8 godzin. Usługodawca nie odpowiada za te przerwy w dostępności Platformy, które są wywołane przez siły wyższe, działaniami Użytkownika oraz awariami środków łączności pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Platformą.
 15. Minimalne wymagania sprzętowe dla korzystania z poszczególnych elementów Platformy:
  1. Procesor klasy Pentium 2 266 MHz lub AMD Athlon 2 266 MHz.
  2. Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack3; Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.
  3. 350 MB dostępnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash
  4. 1 GB pamięci RAM.
  5. Wyświetlacz o rozdzielczości 1024×768 z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 256 MB pamięci VRAM.
  6. Szerokopasmowe połączenie z internetem.
  7. W przypadku niektórych funkcji i ćwiczeń:
   1. kamerka internetowa,
   2. mikrofon.

§ 3 [Prawa autorskie]

 1. Wszelkie elementy Platformy (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Usługodawcy w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie.
 2. Platforma stanowi w całości twór oryginalny i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Licencjobiorcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z Platformy.
 3. Platforma jest chroniona prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.

§ 4 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Pomimo dołożenia przez Usługodawcę najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, każdy z Pacjentów powinien korzystać z treści zawartych w Platformie pod stałą kontrolą Logopedy, który odpowiada za prawidłowy dobór treści do rodzaju i zakresu prowadzonej terapii.
 2. Pomimo dołożenia przez Usługodawcę najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanej przez niego treści, Usługodawca w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie możliwe szkody związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Platformy.
 3. Pacjent, który używa treści zawartych w Platformie niezgodnie ze wskazówkami Logopedy lub bez konsultacji z Logopedą używa Platformy wyłącznie na swoją odpowiedzialność. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki takich działań, jakie wystąpią u Pacjenta.

§ 5 [Komunikacja z Użytkownikiem, reklamacje]

 1. Wymiana informacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą może następować w drodze wiadomości e-mail wysyłanych:
  1. Do Usługodawcy na adres: pomoc@toker.com.pl,
 2. Wiadomość wysłaną e-mailem uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej, w tym wiadomości potwierdzającej otrzymanie wiadomości e-mail.
 3. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy wedle swego wyboru jedną z następujących dróg:
  1. Pocztą elektroniczną,
  2. Faksem,
  3. Pismem wysłanym na adres Usługodawcy.
 4. Usługodawca zapewnia rozpoznawanie reklamacji niezależnie od drogi ich złożenia, wskazując jednak, że ze względów organizacyjnych najszybszej reakcji należy oczekiwać w stosunku do reklamacji złożonych w sposób wskazany w ust. 3 pkt. 1) i 2).
  Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację wynosi 21 dni.

§ 6 [Wynagrodzenie Usługodawcy]

 1. Usługodawca otrzymuje od Usługodawcy wynagrodzenie zgodne z aktualnym cennikiem dostępu do Platformy Toker Professional dla Publicznych Szkół, Przedszkoli i jednostek oświatowych znajdującym się na www.toker.com.pl.
  Wynagrodzenie to jest zależne od ilości aktywnych kont użytkownika.
 2. Usługodawca na podstawie otrzymanego wynagrodzenia wystawia Usługobiorcy fakturę VAT.
 3. Usługodawca może odstąpić od pobrania od Usługobiorcy Wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, jeżeli w poprzedzającym dany okres rozliczeniowy rok zostały dodane i opłacone Profile Pacjentów uprawniające do korzystania z Platformy Toker poza miejscem prowadzenia przez Usługodawcę działalności dydaktycznej w ilości:
  10 profili Pacjenta na każde aktywne konto Użytkownika zakupione przez Usługobiorcę.
 4. Promocyjny charakter wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu prowadzenia w Publicznych Placówkach Oświatowych szeroko zakrojonych działań promocyjno – marketingowych mających na celu zakup przez osoby uczęszczające do tych placówek Abonamentu dostępu do Platformy Toker dla Klientów Indywidualnych.

§ 7 [Wyłączenie dostępu do Platformy]

 1. Poza innymi przypadkami opisanymi w niniejszym regulaminie , Usługodawca może wyłączyć dostęp do Platformy dla Usługobiorcy:
  1. w razie zaprzestania prowadzenia działalności dydaktycznej,
  2. w razie ujawnienia faktu korzystania z Platformy i w zakresie wykraczającym poza granice niniejszej umowy w sposób uporczywy,
  3. zaległości w zapłacie za dwa kolejne okresy rozliczeniowe.
 2. Wyłączenie dostępu do Platformy powoduje niemożność korzystania z treści Platformy z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów.
 3. Pomimo wyłączenia Pacjentowi dostępu do Platformy, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość stałego dostępu do danych przypisanych do profilu Pacjenta którego konto powiązano z kontem danego Logopedy. Pacjent może zażądać uniemożliwienia Usługobiorcy powyższego dostępu.
 4. Pomimo wyłączenia Usługobiorcy dostępu do Platformy, Usługodawca zapewnia możliwość jednorazowego pobrania z Platformy danych, przypisanych do profilu Pacjentów, których konta powiązano z kontem danego Usługobiorcy. Pacjent może zażądać uniemożliwienia Usługobiorcy powyższego dostępu.

§ 8 [Ochrona danych osobowych]

 1. Usługobiorcy w, w zakresie:
  1. Pełnej nazwy, miejscowości w której Usługobiorca prowadzi działalność dydaktyczną,
  2. Zakresu prowadzonej terapii logopedycznej oraz innych wskazanych przez Usługobiorcę atrybutów prowadzonej działalności,
  3. Oznaczenia Pacjentów, których konta są powiązane z kontem Logopedy oraz danych o wynikach prowadzonych terapii,
  4. Aktywności Użytkowników w ramach Platformy.
 2. Pacjentów, w zakresie:
  1. Imienia i nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania,
  2. Rodzaju zdiagnozowanego zaburzenia,
  3. Rodzaju zaburzenia poddanego terapii,
  4. Zakresu terapii logopedycznej w tym w szczególności rodzaju i częstotliwości zleconych oraz wykonanych ćwiczeń,
  5. Postępach terapii logopedycznej,
  6. Oznaczenia Logopedów prowadzących terapię Pacjenta, w ramach której wykorzystywana jest Platforma,
  7. Aktywności Pacjenta w ramach Platformy.
 3. W razie zmiany treści ust. 1 Regulaminu, Usługodawca obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Logopedów i Pacjentów na gromadzenie danych osobowych, na których gromadzenie zgoda nie została uprzednio wyrażona.
 4. Reguły postępowania z danymi gromadzonymi przez serwery Administratora automatycznie a dotyczącymi parametrów zapytań do serwerów określa Polityka Prywatności, opublikowana pod adresem: www.toker.com.pl/polityka-prywatnosci
 5. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji usług Platformy Toker zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 9 [Postanowienia dodatkowe i końcowe]

 1. W razie uznania – z jakichkolwiek względów – jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wykładni postanowień regulaminu należy dokonywać w taki sposób, by utrzymać ich ważność, a w miarę możliwości zachować zgodność z zasadą ujętą w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo w każdej sytuacji – zależnie wyłącznie od swego uznania – zastosować w sto-sunku do Klienta Indywidualnego warunki korzystniejsze niż wynikające z niniejszego Regulaminu, w szczególności przyznać uprawnienia, które na podstawie Regulaminu nie przysługują Użytkownikowi lub nie nakładać obowiązków, które Regulamin przewiduje. Powyższe odstępstwa mogą mieć miejsce między innymi w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Spory pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem, za zgodą Pacjenta może rozstrzygać sąd polubowny. Zgoda może być wyrażona wyłącznie po powstaniu sporu.
 5. Niniejszy Regulamin ustalono uchwałą nr 1 z dnia 02 stycznia 2014 Zarządu Spółki pod firmą Toker Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.